Bảo tàng chiến tranh Việt Nam - K05


Bảo tàng chiến tranh Việt Nam - Đồ án tốt nghiệp KTS - tác giả: KTS. Vũ Trọng Khoa - K05 Đại Học Kiến Trúc HCM


Link file hình ảnh chất lượng cao: http://upfile.vn/0d45ba