Đồ án Bảo Tàng Xuồng Ghe Nam Bộ - Tốt nghiệp KTS K03

Đồ án tốt nghiệp của KTS. Ngô Hồng Hải - K03 Đại Học Kiến Trúc HCM


Link hình ảnh chất lượng cao: http://upfile.vn/b84b8b