Đồ án tốt nghiệp Kiến Trúc Sư (năm xưa)

 HT sưu tầm

Xem thêm và tài kho đồ án tốt nghiệp năm xưa tại: http://www.htarch.edu.vn/2013/11/do-an-tot-nghiep-kts-nam-xua.html