Đồ án Cao Ốc Văn Phòng - K09 HCM

Giới thiệu đến các bạn các hình ảnh từ đồ án Cao Ốc Văn Phòng của K09 ĐH Kiến Trúc Hồ Chí Minh. Đây là đồ án tổng hợp với thời gian thực hiện chính thức là 9 tuần và là đồ án lớn cuối cùng trước khi đến với đồ án tốt nghiệp Kiến Trúc Sư.