Thư viện cây 3D hấp dẫn

Hãy lưu trữ sẵn những mẫu này trong máy tính của bạn, việc này là cần thiết vì thông thường ở cuối mỗi đồ án, bạn không còn thời gian để tải thư viện về và ghép vào, nhất là với những gói mạng sinh viên nghèo nàn.


Nguồn: SuVN