Sách dữ liệu Kiến Trúc Sư (Neufert 3th - Tiếng Anh)


Neufert - dữ liệu KTS
Là cuốn sách gối đầu giường dành cho SV lẫn các KTS lão làng. Cuốn sách là tập hợp các kích thước cơ bản đến phức tạp trong các hoạt động con người, kích thước tiêu chuẩn trong thiết kế... Hiện có bản Tiếng Việt bán trong thư quán, có bản Tiếng Anh bán ở thị trường. Ở đây mình chia sẻ các bạn bản ebook Tiếng Anh để đọc tạm khi chưa có kinh phí.
Nhớ nhé, gối đầu giường nghĩa là phải luôn luôn phải có. Không có thì sẽ ... không có gì để gối. ^^